Privaatsustingimused

Privaatsustingimused kehtivad keskkonna www.mirsii.ee (edaspidi Veebileht) kasutamisel ja sealt ostude sooritamisel. Veebilehte haldab Mirsii Design OÜ (edaspidi Mirsii). Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on  lahutamatult seotud Mirsii Müügitingimustega. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Mirsii kehtivatest õigusaktidest.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Mirsiile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, toodete tellimine või Mirsiiga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Mirsii poolt pakutavad tooted ja teenused.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab Kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Mirsii  kogub Veebilehe kaudu alljärgnevaid Kasutaja isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmed ja üldandmed – ees- ja perekonnanimi, Veebilehe kasutajanimi;
 • Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
 • Tarbijakäitumise andmed – eelistatud pakiautomaadid, vaadatud tooted, tehtud otsingud jms;
 • Ostuandmed – tehtud tellimused ja ostud, kinkekaardi kasutus jms;
 • Kliendi tagasiside – lemmiktooted, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
 • Veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

 

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Mirsii  kogub isikuandmeid kui Kasutaja :

 • registreerib endale Mirsii konto (edaspidi Konto);
 • täiendab Konto andmeid;
 • teeb otsinguid ja valib kaupu;
 • sooritab ostu ja tellib kaupa;
 • osaleb kampaaniates;
 • osaleb lojaalsusprogrammis.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Mirsii  kasutab isikuandmeid:

 • Kasutajale teenuse osutamiseks, eelkõige kaupade müümiseks ja kohaletoimetamiseks ehk tellimuse ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike tellimusest tulenevate, tingimuste, vaidluste jms lahendamiseks;
 • Kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, kaupadest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval selgel nõusolekul.

Mirsii kasutab Veebilehe külastatavuse statistikat Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Mirsii ka Google Analytic´s teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab Kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Mirsii töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Mirsii õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses Kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamiskohustuste täitmiseks. Mirsii töötleb isikuandmeid tulenevalt Mirsii õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse huvides.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on Mirsii lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Mirsii kasutajale teenuseid.

Mirsii kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • Veebilehe majutust;
 • Veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Mirsii kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

 

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Mirsii säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Mirsii rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal saata e-posti aadressile info@mirsii.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja kuulub Mirsii meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui Kasutaja leiab, et tema privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@mirsii.ee. Kasutajal on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub tema alaline elukoht, milleks Eestis on Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Mirsii jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati Veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@mirsii.ee.

 

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 25.05.2018 seisuga ja täiendavad juba varasemalt olemasolevaid Müügitingimuste §7 „Isikuandmete töötlemine“ tingimusi.